امروز پنجشنبه 02 بهمن 1399
ahvazmanagement.cloob24.com
0
جدول لغات کتاب 504 به همراه ترجمه فارسی  تاریخ: Fri 24 Aug 2012
 
گرد آورنده: بهنام آقایانی
ردیف
لغت انگلیسی
ترجمه فارسی
1
Abandon
ترک کردن، رها کردن
2
Keen
تیز، زیرک
3
Jealous
حسود
4
Tact
تدبیر
5
Oath
قسم، سوگند خوردن
6
Vacant
خالی
7
Hardship
بی نوایی
8
Gallant
شجاع
9
Data
اطلاعات، داده ها
10
Unaccustomed
غیرعادی
11
Bachelor
مرد مجرد
12
Qualify
واجد شرایط شدن
13
Corpse
جنازه، جسد
14
Conceal
پنهان کردن، پوشاندن
15
Dismal
غمگین
16
Frigid
خیلی سرد
17
Inhabit
ساکن شدن
18
Numb
بی حس
19
Peril
مخاطره، خطر
20
Recline
تکیه کردن
21
Shriek
جیغ کشیدن
22
Sinister
شیطانی
23
Tempt
وسوسه
24
Wager
شرط بندی
25
Typical
نمونه، معمولی
26
Minimum
حداقل
27
Scarce
کمیاب
28
Annual
سالی یکبار، سالانه
29
Persuade
متقاعد کردن
30
Essential
ضروری
31
Blend
مخلوط کردن
32
Visible
دیدنی
33
Expensive
گران
34
Talent
استعداد
35
Devise
طراحی کردن
36
Wholsale
عمده فروشی
37
Vapor
بخار
38
Eliminate
حذف کردن
39
Villain
آدم شرور، مجرم
40
Dense
فشرده، انبوه
41
Utilize
به کار بردن
42
Humid
مرطوب
43
Theory
تئوری، نظریه
44
Descend
فرود آمدن
45
Circulate
گشتن، دور زدن
46
Enormous
عظیم، بزرگ
47
Predict
پیش بینی کردن
48
Vanish
ناپدید شدن
49
Tradition
سنت
50
Rural
روستایی
51
Burden
مسئولیت سنگین
52
Campus
محوطه دانشگاه یا مدرسه
53
Majority
اکثریت
54
Assemble
تجمع، مونتاژ کردن
55
Explore
بررسی کردن
56
Topic
موضوع
57
Debate
بحث
58
Evade
شانه خالی کردن، فرار کردن
59
Probe
جستجو
60
Reform
اصلاح کردن
61
Approach
نزدیک شدن
62
Detect
متوجه شدن، کشف کردن
63
Defect
نقص
64
Employee
کارمند
65
Neglect
غفلت کردن از
66
Deceive
فریب دادن
67
Undoubtedly
بی تردید
68
Popular
عامه پسند
69
Thorough
تمام عیار
70
Client
موکل، مشتری
71
Comprehensive
جامع، مفصل
72
Defraud
پول گرفتن
73
Postpone
به تعویق انداختن
74
Consent
رضایت دادن
75
Massive
حجیم
76
Capsule
کپسول
77
Preserve
محافظت کردن
78
Denounce
محکوم کردن، انتقاد کردن
79
Unique
منحصر به فرد
80
Torrent
سیلاب
81
Resent
رنجیدن از
82
Molest
آسیب رساندن، حمله کردن
83
Gloomy
تیره تار، تاریکی
84
Unforeseen
غیر مترقبه
85
Exaggerate
مبالغه کردن
86
Amateur
آماتور، ناشی
87
Mediocre
معمولی
88
Variety
گوناگونی، تنوع
89
Valid
معتبر،‌ قانونی
90
Survive
جان سالم به در بردن
91
Weird
عجیب و غریب،‌ مرموز
92
Prominent
مشهور، برجسته
93
Security
امنیت، تضمین
94
Bulky
تنومند، چاق
95
Reluctant
ناراضی
96
Obvious
آشکار، واضح
97
Vicinity
نزدیکی، محله
98
Century
قرن
99
Rage
خشم
100
Document
سند
101
Conclude
پایان دادن، به نتیجه رسیدن
102
Undeniable
غیر قابل انکار
103
Resist
مقاومت کردن در برابر
104
Lack
نیاز، نداشتن
105
Ignore
نادیده گرفتن
106
Challenge
به مبارزه طلبیدن
107
Miniature
مینیاتور، ریز
108
Source
منشا، منبع
109
Excel
بی نظیر بودن
110
Feminine
زنانه
111
Mount
سوار شدن، بالا رفتن
112
Compete
رقابت کردن
113
Dread
هراس، وحشت
114
Masculine
مردانه
115
Menace
تهدید، خطر
116
Tendency
تمایل، گرایش
117
Underestimate
کمتر  از حد برآورد کردن
118
Victorious
فاتح، پیروزمندانه
119
Numerous
متعدد
120
Flexible
انعطاف پذیر
121
Evidence
شهادت، گواه
122
Solitary
آدم گوشه گیر،‌ تنها
123
Vision
دید، خیال
124
Frequent
مکرر
125
Glimpse
نظر اجمالی
126
Recent
اخیر
127
Decade
دهه، دوره ده ساله
128
Hesitate
مکث کردن، اکراه داشتن
129
Absurd
پوچ
130
Conflict
اختلاف
131
Minority
اقلیت، گروه اقلیت
132
Fiction
افسانه، خیال
133
Ignite
آتش گرفتن
134
Abolish
لغو کردن
135
Urban
شهری
136
Population
جمعیت
137
Frank
رک و راست
138
Pollute
آلوده کردن
139
Reveal
آشکار کردن
140
Prohibit
قدغن کردن
141
Urgent
فوری
142
Adequate
کافی
143
Decrease
کاهش دادن
144
Audible
قابل شنیدن، رسا
145
Journalist
روزنامه نگار
146
Famine
قحطی
147
Revive
نیروی تازه گرفتن
148
Commence
شروع کردن
149
Observant
تیز بین
150
Identify
نشان دادن هویت
151
Migrate
مهاجرت کردن
152
Vessel
کشتی، ظرف، آوند
153
Persist
اصرار کردن
154
Hazy
مه رقیق، مه آلود
155
Gleam
نور ضعیف
156
Editor
ویراستار
157
Unruly
عنان گسیخته، سرکش
158
Rival
رقیب
159
Violent
خشن
160
Brutal
وحشیانه
161
Opponent
حریف، رقیب
162
Brawl
کتک کاری
163
Duplicate
کپی کردن
164
Vicious
وحشی، وحشیانه
165
Whirling
چرخش، چرخیدن
166
Underdog
آدم بازنده، توسری خور
167
Thrust
حمله کردن
168
Bewildered
سردرگم کردن
169
Expand
گسترش دادن
170
Alter
اصلاح کردن
171
Mature
بالغ
172
Sacred
مقدس، مذهبی
173
Revise
تجدید نظر کردن، اصلاح کردن
174
Pledge
تعهد
175
Casual
اتفاقی
176
Pursue
تعقیب کردن
177
Unanimous
هم عقیده
178
Fortunate
خوش شانس
179
Pioneer
پیشگام
180
Innovative
ابتکاری
181
Slender
لاغر، کم و اندک
182
Surpass
سبقت گرفتن از
183
Vast
وسیع
184
Doubt
تردید کردن
185
Capacity
گنجایش، ظرفیت
186
Penetrate
نفوذ کردن
187
Pierce
سوراخ کردن
188
Accurate
صحیح، درست
189
Microscope
میکروسکوپ
190
Grateful
سپاسگزار
191
Cautious
محتاط
192
Confident
مطمئن
193
Appeal
علاقه
194
Addict
معتاد
195
Wary
مراقب
196
Aware
آگاه، دانا
197
Misfortune
بدشانس
198
Avoid
اجتناب کردن
199
Wretched
فلاکت بار
200
Keg
بشکه کوچک
201
Nourish
تغذیه کردن
202
Harsh
تند
203
Quantity
مقدار
204
Opt
انتخاب کردن
205
Tragedy
تراژدی
206
Pedestrian
عابر پیاده
207
Glance
نگاه گذرا، نگاهی انداختن
208
Budget
بودجه
209
Nimble
چابک، فرز
210
Manipulate
دستکاری کردن
211
Reckless
بی احتیاط
212
Horrid
ترسناک، مهیب
213
Rave
هذیان گفتن
214
Economical
مقرون به صرفه
215
Lubricate
روغن کاری کردن
216
Ingenious
مبتکر
217
Harvest
درو کردن
218
Abundant
فراوان
219
Uneasy
ناراحت
220
Calculate
محاسبه کردن
221
Absorb
جذب کردن رطوبت یا آب
222
Estimate
محاسبه کردن، قضاوت
223
Morsel
لقمه
224
Quota
سهمیه
225
Threat
تهدید، خطر
226
Ban
منع کردن، ممنوع کردن
227
Panic
سراسیمگی، هول
228
Appropriate
مناسب، درست
229
Emerge
بیرون آمدن
230
Jagged
دندانه دار
231
Linger
باقی ماندن، طول کشیدن
232
Ambush
شبیخون زدن
233
Crafty
ماهر، حرفه ای
234
Defiant
نافرمان
235
Vigor
قدرت، توان
236
Perish
هلاک شدن
237
Fragile
شکستنی
238
Captive
اسیر جنگی، محبوس
239
Prosper
رونق گرفتن
240
Devour
بلعیدن، از چیزی مملو بودن
241
Plea
تقاضا
242
Weary
خسته
243
Collide
تصادف کردن
244
Confirm
تتایید کردن
245
Verify
درباره ی صحت چیزی تحقیق کردن
246
Anticipate
انتظار داشتن
247
Dilemma
دوراهی، تنگنا
248
Detour
راه انحرافی
249
Merit
شایستگی
250
Transmit
انتقال دادن
251
Relieve
تسکین دادن درد
252
Baffle
سر در گم کردن
253
Warden
مسئول، نگهبان
254
Acknowledge
پذیرفتن، به رسمیت شناختن
255
Justice
عدالت
256
Delinquent
بزهکار
257
Reject
نپذیرفتن
258
Deprive
محروم کردن از
259
Spouse
همسر
260
Vocation
حرفه
261
Unstable
ناپایدار، متزلزل
262
Homicide
قتل، قاتل
263
Penalize
اجحاف کردن، ظلم کردن
264
Beneficiary
ذینفع،‌ بهره مند
265
Reptile
جانور خزنده
266
Rerely
به ندرت
267
Forbid
ممنوع کردن
268
Logical
منطقی
269
Exhibit
به نمایش گذاشتن
270
Proceed
پیش رفتن
271
Precaution
احتیاط
272
Extract
بیرون کشیدن
273
Prior
قبلی، قبل از
274
Embrace
آغوش، بغل
275
Valiant
شجاع
276
Partial
نسبی، نا تمام
277
Fierce
خشن و وحشی
278
Detest
متنفر بودن
279
Sneer
ریشخند کردن
280
Scowl
اخم کردن
281
Encourage
تشویق کردن
282
Consider
درباره چیزی فکر کردن
283
Vermin
آفات جانوری
284
Wail
شیون کردن
285
Symbol
نماد
286
Authority
قدرت، مقتدر
287
Neutral
بی طرف
288
Trifle
امر جزئی
289
Architect
معمار
290
Matrimony
ازدواج
291
Baggage
اسباب سفر
292
Squander
ضایع کردن
293
Abroad
به کشور دیگر، خارج از کشور
294
Fugitive
فراری
295
Calamity
مصیبت
296
Pauper
فقیر، مسکین
297
Envy
حسادت، حسادت ورزیدن
298
Collapse
فروپاشی، شکست
299
Prosecute
وکالت شاکی را به عهده گرفتن
300
Bigamy
داشتن دو همسر همزمان
301
Possible
احتمال، ‌امکان
302
Compel
مجبور کردن
303
Awkward
دست و پا چلفتی، شرمسارانه
304
Venture
به خطر انداختن، جرات کردن
305
Awesome
ترسناک، عالی
306
Guide
راهنما
307
Quench
خاموش کردن، عطش را فرو نشاندن
308
Betray
نارو زدن، لو دادن
309
Utter
بر زبان آوردن
310
Pacify
آرام کردن
311
Respond
پاسخ دادن، واکنش نشان دادن
312
Beckon
با اشاره فرا خواندن
313
Despite
بر خلاف، با وجود اینکه
314
Disrupt
متلاشی کردن
315
Rash
جوش، عجولانه
316
Rapid
سریع
317
Exhaust
تا ته مصرف کردن، خسته کردن
318
Severity
شدت
319
Feeble
ضعیف
320
Unite
متحد کردن، یکی کردن
321
Cease
متوقف کردن
322
Thrifty
صرفه جو
323
Miserly
خسیس
324
Monarch
فرمانروای مطلق
325
Outlaw
قانون شکن
326
Promote
ترفیع دادن، ایجاد کردن
327
Undernourished
سوء تغذیه
328
Illustrate
با مثال توضیح دادن
329
Disclose
فاش کردن
330
Excessive
بیش از حد
331
Disaster
فاجعه
332
Censor
سانسورچی، سانسور کردن
333
Culprit
مجرم
334
Juvenile
نوجوان
335
Bait
طعمه
336
Insist
تاکید کردن، اصرار کردن
337
Toil
زحمت
338
Blunder
اشتباه بزرگ، اشتباه کردن
339
Daze
مبهوت کردن
340
Mourn
سوگواری کردن
341
Subside
فروکشی کردن
342
Maim
علیل کردن
343
Comprehend
قهمیدن
344
Commend
تحسین کردن
345
Final
نهایی، قطعی
346
Exempt
معاف کردن، معاف
347
Vain
مغرور، بیهوده
348
Repetition
تکرار
349
Depict
تصویر کردن، شرح دادن
350
Motal
فناپذیر، مهلک
351
Novel
نوین، جدید، رمان
352
Occupant
ساکن، مقیم
353
Appoint
منصوب کردن، مقرر کردن
354
Quarter
محل سکونت، اسکان دادن
355
Site
محل
356
Quote
نقل قول کردن، قیمت دادن
357
Verse
آیه، بیت
358
Morality
اخلاقیات
359
Roam
پرسه زدن
360
Attract
جذب کردن
361
Commuter
مسافر هر روزه
362
Confine
محبوس کردن
363
Idle
بیکار، تنبل
364
Idol
بت، محبوب
365
Jest
شوخی کردن، شوخی
366
Patriotic
میهنی، میهن پرستانه
367
Dispute
مخالفت، جر و بحث
368
Valor
شجاعت
369
Lunatic
احمق
370
Vein
سیاهرگ، رگه
371
Uneventful
بی حادثه، بدون رویداد مهم
372
Fertile
بارور شده، حاصلخیز
373
Refer
اشاره کردن، ارجاع کردن
374
Distress
درماندگی،‌ مخمصه
375
Diminish
کاهش دادن، تضعیف کردن
376
Maximum
حداکثر
377
Flee
فرار کردن
378
Vulnerable
آسیب پذیر، حساس
379
Signify
معنی دادن، مهم بودن
380
Mythology
اسطوره شناسی
381
Colleague
همکار
382
Torment
درد و رنج، عذاب دادن
383
Provide
تامین کردن
384
Loyalty
وفاداری
385
Volunteer
داوطلب
386
Prejudice
پیش داوری، لطمه
387
Shrill
گوش خراش
388
Jolly
شاد، خوش
389
Witty
شوخ
390
Hinder
به تاخیر انداختن
391
Lecture
تدریس، نصیحت
392
Abuse
خشونت کردن، سوء استفاده کردن
393
Mumble
من من کردن
394
Mute
خاموش، بی صدا
395
Wad
گلوله پنبه، دسته
396
Retain
حفظ کردن، وکیل گرفتن
397
Candidate
کاندیدا، نامزد
398
Precede
مقدم بودن بر
399
Adolescent
نوجوان
400
Coeducational
مدرسه یا دانشگاه مختلط
401
Radical
ریشه ای، افراطی، تندرو
402
Spontaneous
خودبخود،‌خودجوش
403
Skim
از روی چیزی گذشتن
404
Vaccinate
واکسن زدن
405
Untidy
نامرتب
406
Utensil
ابزار
407
Sensitive
حساس، زود رنج
408
Temperate
معتدل
409
Vague
مبهم، دو پهلو
410
Elevate
بلند کردن، ارتقاع دادن
411
Lottery
بخت آزمایی
412
Finance
امور مالی
413
Obtain
به دست آوردن
414
Cinema
سینما
415
Event
اتفاق، مسابقه
416
Discard
دور انداختن
417
Soar
اوج گرفتن
418
Subsequent
بعدی
419
Relate
گفتن، ربط دادن
420
Stationary
ثابت
421
Prompt
باعث شدن
422
Hasty
شتابزده،‌عجول
423
Scorch
جای سوختگی
424
Tempest
توفان
425
Soothe
آرام کردن، تسکین دادن
426
Sympathetic
همدرد
427
Redeem
باز خریدن، جبران کردن
428
Resume
از سر گرفتن
429
Harmony
سازگار
430
Refrain
برگردان، خودداری کردن
431
Illegal
بر خلاف قانون
432
Narcotic
ماده مخدر
433
Heir
وارث
434
Majestic
با عظمت
435
Dwindle
به تدریج ضعیف شدن
436
Surplus
مازاد
437
Traitor
خائن
438
Deliberate
تعمق کردن
439
Vandal
آدم خرابکار
440
Drought
خشکسالی
441
Abide
تحمل کردن
442
Unify
با هم متحد شدن
443
Summit
اوج، قله
444
Heed
توجه کردن به
445
Biography
شرح حال
446
Drench
خیس کردن
447
Swarm
گله
448
Wobble
لرزیدن، لرزش
449
Tumult
غوغا
450
Kneel
زانو زدن
451
Dejected
افسرده
452
Obedient
مطیع
453
Recede
عقب رفتن
454
Tyrant
ظالم
455
Charity
صدقه، بخشش، خیریه
456
Verdict
رای، عقیده
457
Unearth
از زیر خاک بیرون کشیدن
458
Depart
ترک کردن، فوت کردن
459
Coincide
همزمان بودن
460
Cancel
باطل کردن
461
Debtor
بدهکار
462
Legible
خوانا
463
Placard
پلاکارد
464
Contagious
مسری، واگیر
465
Clergy
روحانیت
466
Customary
مرسوم،‌رایج
467
Transparent
واضح،‌شفاف
468
Scald
سوزاندن، سوختگی
469
Epidemic
همه گیر
470
Obesity
فربهی، چاقی
471
Magnify
بزرگ کردن
472
Chiropractor
پزشک متخصص دست یا پا
473
Obstacle
مانع
474
Ventilate
تهویه
475
Jeopardize
به خطر انداختن
476
Negative
منفی
477
Pension
مستمری، حقوق بازنشستگی
478
Vital
ضروری، حیاتی
479
Municipal
مربوط به شهرداری، شهری
480
Oral
شفاهی، دهانی
481
Complacent
از خود راضی
482
Wasp
زنبور بدون عسل
483
Rehabilitate
توان بخشیدن،‌بازسازی کردن
484
Parole
آزادی مشروط، قول شرف
485
Vertical
عمودی
486
Multitude
فراوانی، جمعیت
487
Nominate
نامزد مقامی کردن
488
Potential
بالقوه
489
Morgue
سردخانه
490
Preoccupied
مشغول و نگران
491
Upholstery
رویه
492
Indifference
بی توجهی
493
Maintain
حفظ کردن، تامین کردن
494
Snub
بی اعتنایی کردن
495
Endure
تحمل کردن، دوام آوردن
496
Wrath
خشم
497
Expose
فاش کردن
498
Legend
افسانه،‌اسطوره
499
Ponder
به فکر فرو رفتن
500
Resign
استعفا دادن، تسلیم شدن
501
Drastic
اساسی، بنیادی
502
Wharf
اسکله
503
Amend
اصلاح کردن
504
ballot
برگه رای
 
 جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
 
دانلود
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه